Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

Tanyıldızı Sigorta Acenteliği tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında aşağıda açıklandığı çerçevede elde edilebilecek, kaydedilebilecek, muhafaza edilebilecek, açıklanabilecek, mevzuatın izin verdiği ölçüde 3. kişilere aktarılabilecek veya diğer şekillerde işlenebilecektir:

Amaç:

Sigortacılık Kanunu ve diğer ilgili mevzuat kapsamında sigorta teklifi sunulabilmek, sigorta sözleşmesi kurabilmek, ifa ve sözleşme hükümlerini yerine getirmek, poliçe yenileme, zeyil işlemi yapabilmek, size sunabileceğimiz sigortacılık ürün ve hizmetini belirlemek, bu sigorta hizmeti kapsamında kullanmak, işlem yapanın/yaptıranın bilgilerini tespit için kimlik, adres, vergi numarası ve kişisel sağlık verileri de dahil diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, TOBB, KVKKurumu ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; pazarlama ve istatistik faaliyetleri ile hizmet kalitesini artırabilmek, talep edilen / diğer ürün / hizmetleri sunabilmektir. Özel nitelikli kişisel veriler; sözleşme ilişkisi içinde risk analizi, fiyatlandırma, tazminat değerlendirme ve benzer süreçler nedeniyle “Kanun”un mümkün kıldığı ölçüde işlenmektedir.

Kişisel verilerin aktarılması:

Yukarıda belirtilen amaçlarla kişisel veriler, denetleyici ve düzenleyici makamlar ilgili kamu kuruluşları, meslek kuruluşları ve benzeri kuruluşlar ile; Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu, Sigorta Acenteleri Yönetmeliği ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, Sigortacılık Kanunu madde 31/A'da sayılan finansal kuruluşlar ile diğer üçüncü kişilere; T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, SPK gibi kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişilerine, hissedarlara, acentesi/ brokeri olunan Sözleşmeli Sigorta Şirketlerine, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklere, mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet alınan, işbirliği yapılan kişi ve kuruluşlara mevzuatın izin verdiği ölçüde aktarılabilecektir. Özel nitelikli kişisel veriler ise, gizlilik sözleşmeleri ile güvence altına alınan ve tabi olduğumuz mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetleri yürütmek üzere hizmet aldığımız ve verdiğimiz şirketlere aktarılabilir. Kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler; genel kullanıma açık olmayan güvenli bir ortamda saklanmakta ve izinsiz ya da yasal bir yükümlülük altında bulunulmadığı sürece üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşılmamaktadır.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi:

Yukarıda belirtilen amaçlarla kişisel veriler, sözleşmeli olunan Sigorta Şirketlerimiz veya bunların Bölge Müdürlükleri, Çağrı Merkezi, İnternet Şubesi, dijital kanallar ve sair hizmet verilen tüm kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, çeşitli yöntemlerle toplanabilecektir.

“Kanun”un 11. Maddesi Uyarınca Haklarınız:
Kanun uyarınca, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, silinmesini/yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Söz konusu başvuru ve taleplerinizi, posta yoluyla ve ıslak imzalı olarak yahut info@tanyildizisigorta.com mail adreslerimize daha önce sistemimizde kayıtlı bulunan e mail adresleriniz üzerinden yazılı olarak yahut Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden yahut Güvenli elektronik imzanızla yahut Mobil imzanızla tarafımıza ulaştırmanız gerekmektedir.

MÜŞTERİ GÖRÜŞLERİ