KVKK & Gizlilik Politikamız

1- VERİ SORUMLUSU

Veri Sorumlusu, Tanyıldızı Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. unvanlı şirkettir. Şirketin kayıtlı olduğu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 425494 sicil numarası bulunmaktadır. Merkezi ise “T16 İş Merkezi Meriç Caddesi Kamelya Çarşı No: 26 Ataşehir/İstanbul” adresindedir.

2- AÇIKLAMALAR

Tanyıldızı Sigorta olarak, kişisel verilerin korunması konusunu ön planda tutmakta ve bu konuda ilgili yasal mevzuata tam uyum sağlamaktayız. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, uluslararası sözleşmeler ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gibi ulusal ve uluslararası mevzuatı dikkate alarak, kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve imha edilmesi konusunda azami özeni göstermekteyiz. Sigortalılarımız, hak sahiplerimiz, potansiyel sigortalılarımız, personelimiz/personel adaylarımız, tedarikçi/alt işveren çalışanlarımız, şirket ortaklarımız, ziyaretçilerimiz ve işlediğimiz diğer üçüncü kişilerin kişisel verilerinin KVKK’ya uygun şekilde işlenmesine önem vermekteyiz.

3- İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

(i) Kimlik Verileri: Adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, uyruğunuz, araç plaka bilgisi, kimlik fotokopiniz gibi kişisel kimlik bilgileriniz, sigortalılarımız, hak sahiplerimiz, personelimiz ve iş bağlantılarımız gibi çeşitli kaynaklardan toplanmaktadır.

(ii) İletişim Verileri: Telefon numaranız, adresiniz, e-posta adresiniz gibi iletişim bilgileriniz, sigortalılarımız, hak sahiplerimiz, ziyaretçilerimiz ve iş bağlantılarımız gibi çeşitli kaynaklardan toplanmaktadır.

(iii) İlgili Kişinin Yakınlarına Ait Veriler: İlgili kişinin aile bireyleri ve yakınlarına ait kişisel veriler, ilgili mevzuat gereği veya ilgili kişinin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla sigortalılarımızdan ve hak sahiplerimizden toplanmaktadır.

(iv) Finansal Veriler: Ücret bilgisi, maaş bilgisi, ödeme bilgisi, kredi kartı bilgisi gibi finansal veriler, misafirlerimiz ve iş bağlantılarımız gibi çeşitli kaynaklardan toplanmaktadır.

Yukarıda belirtilen veri kategorileri, kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz konusunda genel bir açıklama içermektedir. İlgili kişisel verilerin daha detaylı bir listesi ve işlenme amaçlarına ilişkin bilgileri öğrenmek için KVKK Aydınlatma Metni’ni incelemenizi öneririz.

(v) Özlük Verileri: Şirketimiz ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olan her türlü kişisel veridir. Bu veriler alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum yetkilileri ve çalışanlarından toplanır.

(vi) Fiziksel Mekan Güvenlik Verileri: Fiziksel mekânlara girişte ve mekân içerisinde kalış sırasında alınan güvenlik ve kamera kayıtları gibi kişisel verileri içerir. Bu veriler misafirlerimizden, sigortalı ve hak sahiplerinden, iş bağlantılarımızdan (alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum yetkilileri ve çalışanları) toplanır.

(vii) Görsel / İşitsel Veriler: Fiziksel mekân güvenlik bilgileri dışında kalan fotoğraf, ses ve görüntü kaydı gibi kişisel verileri ifade eder. Bu veriler sigortalılar, hak sahipleri, misafirlerimiz ve iş bağlantılarımızdan (alt yüklenici, taşeron gibi her türlü iş ilişkisinde bulunduğumuz kurumların hissedarları, yetkilileri ve çalışanları) toplanır.

(viii) İşlem Verileri: Kayıtlar, teklifler, poliçeler, hasar ve tespit işlem verileri gibi kişisel verileri içerir. Bu veriler sigortalılar ve hak sahiplerinden toplanır.

(ix) İletişim ve Şikayet Yönetimi Verileri: Acenteliğimize yönelik taleplerin ve şikayetlerin alınması ve değerlendirilmesi süreçlerinde elde edilen kişisel verilerdir. Bu veriler misafirlerimizden, ziyaretçilerimizden, iş bağlantılarımızdan (seyahat acenteleri, tedarikçiler, alt yükleniciler gibi her türlü iş ilişkisinde bulunduğumuz kurumların hissedarları, yetkilileri ve çalışanları) ve diğer üçüncü kişilerden toplanır.

(x) Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Sağlık verileri, dernek vakıf üyeliği, biyometrik veriler (ses ve görüntü kayıtları ile parmak izi verileri), kan grubu ve adli sicil kaydı bilgisi gibi özel nitelikli kişisel verileri ifade eder. Bu veriler sigortalılar, hak sahipleri, ziyaretçilerimiz ve iş bağlantılarımızdan toplanır.

(xi) Diğer Veriler: Teknik işlem güvenliği için işlenen veriler, risk yönetimi bilgileri, hukuki işlem verileri, pazarlama verileri, lokasyon verileri, çerezler ve diğer otomatik yollarla toplanan verileri içerir. Bu veriler misafirlerimizden, ziyaretçilerimizden, iş bağlantılarımızdan (her türlü iş ilişkisinde bulunduğumuz kurumların hissedarları, yetkilileri ve çalışanları) ve diğer üçüncü kişilerden toplanır.

4.2. Yukarıdaki yöntemler doğrultusunda topladığımız kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen hukuki sebeplerden bir veya birkaçına dayanarak işlemekteyiz:

(i) Açık rızanızın bulunması, (ii) Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan kanun ve yönetmelik hükümlerinin işlemeyi gerekli kılması, (iii) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumdayken şahsınızın veya bir başkasının yaşamı veya vücut bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, (iv) Tarafınız veya yasal yetkilisi olduğunuz şirket ile imza edilecek sözleşmenin kurulması/ifası için gerekli olması, (v) Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması, (vi) Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması, (vii) Şirket olarak yasal veya sözleşmesel haklarımızın kullanılması veya korunması için gerekli olması, (viii) Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin meşru menfaatimiz için gerekli olması.

İşlediğimiz tüm kişisel verilerinizi, KVKK ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde ve her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almak suretiyle muhafaza etmekteyiz.

Topladığımız Kişisel Verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işliyoruz:

(i) Ulusal ve uluslararası mevzuata uyum sağlamak, kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen bilgilerin temin etmek ve raporlama yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
(ii) Hukuki haklarımızı korumak, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
(iii) Sigorta acenteliği faaliyetlerimizi yerine getirmek,
(iv) Sigortacılık hizmetlerinin ifası, poliçe ve teklif metinlerinin hazırlanması, tarafınıza sunulan hizmetler ile talep ve beklentilerinizin gerçekleştirilmesi, sigortalı ve hak sahiplerimize profesyonel düzeyde hizmet temin edilmesi,
(v) Acenteliğimiz tarafından sunulan hizmetlere yönelik pazarlama faaliyetlerinin yürütülerek teklif, bülten, etkinlik ve benzeri konularda bilgilendirme yapmak,
(vi) Sigortacılık faaliyetlerimiz kapsamındaki hizmetleri hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla sigortalılarımız/hak sahipleri ve iş bağlantılarımız ile doğrudan iletişim kurulması,
(vii) Kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilerek sunulması;
(viii) Sigortalı/hak sahibi ilişkilerinin taleplere uygun olarak yönetilmesi,
(ix) Kurumsal iletişim ve bu kapsamda sair etkinlik, kampanya ve davetlerin düzenlenmesi ve bunlar hakkında bilgilendirme yapmak pazar araştırma çalışmalarını yürütmek,
(x) İlgili kişilerden gelen talep, öneri ve şikayetlerin takibi, değerlendirilmesi bu kapsamda memnuniyet değerlendirme çalışmalarının uygulanması,
(xi) Çözüm ortaklarımız ile olan ilişkilerin yönetimi, iş ve ticari ilişkilerin yürütülmesi,
(xii) İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin planlanması ile acenteliğimizin fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,
(xiii) Ticari, hukuki ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
(xiv) Mali işlere ilişkin politikalarının yürütülmesi; e-fatura yönetimi; hukuki ilişkinin sona ermesinden sonra işlem geçmişine ilişkin bilgilerin uyuşmazlık halinde delil olarak kullanılması,
(xv) Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve yürütülmesi, bilgi teknolojileri altyapısının yönetimi.

6- KİŞİSEL VERİLERİNİZİ 3. KİŞİLERE VE/VEYA YURTDIŞINA AKTARIYOR MUYUZ?

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen sebepler, amaçlar ve Kanun’da yer alan düzenlemeler çerçevesinde; Tanyıldızı Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. tarafından dâhili olarak kullanılacağı gibi sigortacılık ve sair mevzuat çerçevesinde; sigorta ve bireysel emeklilik şirketleri ve aracılarına, poliçe ve sözleşme taraflarına, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi başta olmak üzere zorunlu raporlamaların hazırlanabilmesi amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlara, reasürörlere, doğrudan ve dolaylı yurtiçi ve yurtdışı topluluk şirketleri ve iştiraklerine, mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet alınan, işbirliği yapılan kişi ve kuruluşlar ile destek hizmeti sağlayıcılarına mevzuatın izin verdiği ölçüde sigorta acenteliği faaliyetinin yürütülebilmesi için hizmet alınan bilişim teknolojileri, aktüerya, ekspertiz şirketleri gibi özel kuruluşlara; acentelik hizmetlerimiz çerçevesinde fiyatlama, satış ve pazarlama işlemleri ile istatistiksel analizler yapmak üzere Sigorta Şirketlerine, iştiraklerimize, Sosyal Güvenlik Kurumu ve kanunen yetkili diğer kamu kurumlara, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla işbirliği yaptığımız kurum ve kuruluşlarla, verilerin saklanması için hizmetlerinden faydalandığımız, fiziksel server ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlarla, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda hizmet aldığımız yurt içi/yurt dışı firmalarla, anlaşmalı olduğumuz bankalarla, uluslararası sertifikasyon sahibi ödeme kuruluşlarıyla, yurtiçi/yurtdışı çeşitli reklam şirketleri, ajanslar ve anket şirketleriyle, hastanelerle, eczanelerle ya da yurtiçi/yurtdışı diğer iş ortaklarımızla, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere yurtiçi ve yurtdışında KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, aktarılabilecektir.

7- KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVKK KAPSAMINDA SAYILAN HAKLARI İLE BAŞVURU USUL VE ESASLARI

7.1. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız KVKK Madde 11 hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

(i) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (vi) Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (vii) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (viii) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ix) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda yer alan başvuru formunu doldurup yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya tarafımıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz vasıtasıyla Şirketimize iletebilirsiniz. Başvuru formuna BURADAN ulaşabilirsiniz.

Tanyıldızı Sigorta Acenteliği, veri sorumlusu olarak, kendisine yöneltilen talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz.

Tarafımıza yöneltilen talepleri kabul edebilir veya gerekçesini açıklamak suretiyle reddedebilir ve bu cevabı yazılı olarak veya elektronik ortamda talepte bulunan kişiye iletebiliriz.

7.2. Şikayet

Tanyıldızı Sigorta Acenteliğine yöneltmiş olduğunuz taleplerin Şirket tarafından reddedilmesi, Şirket tarafından verilen cevaptan memnun kalmamanız veya cevap verilmemesi halinde, cevabın tarafınıza bildirildiği tarihten itibaren 30 gün ve cevap verilmemesi halinde 30 günlük sürenin sonundan itibaren 30 gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz.

8- VERİ SORUMLUSU KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

KVKK kapsamındaki taleplerinizi dilekçe ile aşağıda belirtilen adresimize bizzat elden veya iadeli taahhütlü posta yoluyla iletebilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarınca kayıtlı elektronik posta adresimize uygun KEP adresinizden ve info@tanyildizisigorta.com adresine e-posta yoluyla iletebilirsiniz. Örnek başvuru formuna https://www.tanyildizisigorta.com/ linkinden erişebilirsiniz. Veri Saklama ve İmha Politikamıza da https://www.tanyildizisigorta.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.